predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patofiziologija za fizioterapevte | fiziologija za različne študijske smeri  

 

Študijski program različnih študijskih smeri, predmet Fiziologija

Predmet Fiziologija obravnava delovanje človeškega organizma. Pouk je oblikovan tako, da se študenti seznanijo z osnovami delovanja celice in glavnih organskih sistemov človeškega telesa. Pouk predmeta se naslanja na znanje anatomije. Pridobljeno znanje pri predmetu Fiziologija omogoča študentom uspešen nadaljnji študij strokovnih predmetov.

V okviru pouka imajo študenti v prvem letniku 30 ur predavanj in 15 ur vaj. Pri predavanjih sistematičmno predstavimo posamezne teme. Vaje potekajo v skupinah 15 študentov. Tema posamezne vaje zadeva temelje pomembnega fiziološkega procesa pri človeku. V uvodu povzamemo teoretične osnove, ki jim sledi preprost nenevaren "poskus" na samih študentih. Obdelavi rezultatov poskusov sledi obširna in poglobljena razprava o samem poskusu in o uporabi teh spoznanj pri razlagi mehanizmov fizioloških procesov, ki so tematika vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo.

Da bi olajšali študij našega predmeta, smo sodelavci inštituta izdali učbenik Patofiziologija s temelji fiziologije, ki ga redno posodabljamo in dopolnjujemo in ga študenti dobijo v pisarni Inštituta. Učbenik predstavlja skupaj z zapiski predavanj temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov).