predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

Študijski program Dentalna medicina, predmet Patološka fiziologija

Predmet Patološka fiziologija pri študiju dentalne medicine predstavlja most, ki povezuje predklinične predmete (biofizika, biologija celice, biokemija, fiziologija) s kliničnimi predmeti, kot so interna medicina, nevrologija, kirurgija. Skladno s tem se nahaja približno na sredini študija v tretjem letniku. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Za zdravnike dentalne medicine je ta sposobnost pomembna iz več razlogov: 1) omogoča jim razumeti mehanizme bolezenskih dogajanj v ustni votlini, 2) spoznajo mehanizme sistemskih bolezni, ki vplivajo na bolezenske znake in razmere v ustni votlini in razume nevarnosti, ki grozijo različnim bolnikom pri njegovih posegih v ustni votlini 3) razumejo, kako in kdaj lahko bolezenski procesi v ustni votlini povzročijo ali poslabšajo neko sistemsko bolezen 4) omogoči strokovno komunikacijo z zdravniki drugih specialnosti v dobrobit skupnega bolnika. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov. Pouk predmeta se močno naslanja na pridobljeno znanje temeljnih predkliničnih predmetov in zahteva od študentov primerno stopnjo obvladovanja in uporabe tega znanja. Predvsem s problemsko naravnanimi oblikami pouka pa v omejenem obsegu posega v klinična področja in tako ustvarja temelj za stopnjevito in povezano naraščanje znanja in usposobljenosti študentov med študijem dentalne medicine.

Ob predavanjih, ki sistematično predstavijo posamezne teme, je težišče pouka na aktivnih oblikah študija in delu v majhnih skupinah pri seminarjih in vajah, kar zahteva individualno sodelovanje študentov in intenzivne interakcije z učitelji in asistenti pri pouku. V okviru temeljnega pouka imajo študenti dentalne medicine v tretjem letniku 45 ur predavanj, 30 ur seminarjev in 60 ur vaj. Seminarji so organizirani kot problemsko naravnan pouk. Pod vodstvom mentorja jih pripravljajo študenti v skupinah po 5-10 študentov. Vodja seminarja pripravi učno gradivo in "papirnate" bolnike s področja seminarja in skupaj s študenti na več učnih sestankih pripravi predstavitev seminarja, v kateri se, gledano skozi oči bolnikovega zdravnika, vsem študentom poda znanje, ki je potrebno za razumevanje vzrokov in mehanizmov bolnikove bolezni. Vaje potekajo v skupinah od 10-15 študentov. Tema posamezne vaje zadeva patofiziološke temelje pomembnega patološkega stanja pri človeku. Uvede jo poskus na poskusni živali, računalniška simulacija ali kar preprost nenevaren "poskus" na samih študentih. Študenti najprej obdelajo rezultate teh poskusov, nato sledi obširna in poglobljena razprava, najprej o samem poskusu nato pa o uporabi teh spoznanj pri razlagi patofizioloških mehanizmov bolezenskih procesov pri človeku, ki so tematika vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo, za preverjanje pa kratek kolokvij na začetku vaje. Med letom izvajamo več oblik sprotnega preverjanja znanja s pisnimi kolokviji, iz katerih študenti vse leto zbirajo točke. Študenti morajo za pridobitev frekvence in pripustitev k izpitu zbrati določeno najmanjšo vsoto točk, najboljše nagradimo z oprostitvijo od pisnega dela izpita. V okviru predmeta poteka tudi izbirni pouk, ki je namenjen poglabljanju znanja na izbranih področjih in je organiziran podobno kot vaje, torej kot aktivni pouk v majhnih skupinah.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, katerega program temelji na dolgi in samosvoji tradiciji pedagoškega dela na našem inštitutu, ki jo je zasnoval prvi predstojnik inštituta akad.prof.dr. Andrej O. Župančič, so sodelavci inštituta že pred mnogimi leti izdali učbenik Izbrana poglavja iz patološke fiziologije in Navodila za vaje. Učbenik redno posodabljamo in širimo in predstavlja skupaj z zapiski predavanj in seminarskim gradivom temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov) in usten.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:41
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 11:59
DM3 ANGL Course description rules COMPULSORY PATHOPHYSIOLOGY 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:00
DM3 ANGL Course description rules ELECTIVE PATHOPHYSIOLOGY - NEW APPROACHES, BROADENING AND INTERCONNECTING 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:01
DM3 SLO Režim študija IZBIRNI PATOFIZIOLOGIJA - NOVI PRISTOPI, POGLABLJNAJE IN POVEZOVANJE 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:04
DM4-6 SLO Režim študija IZBIRNI RAZISKOVALNI ZA PRESERNOVO NAGRADO ALI PRIZNANJE 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 28. 9. 2017, 12:05
URNIK - DENTALNA MEDICINA – ZIMSKI SEMESTER 2017/2018

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 09:53
PONAVLJALNI KOLOKVIJ IZ VAJ!

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 11:40
DM3 seznam tem za seminarje Pafi v zimskem semestru 2017.pdf

Feri - Ferida Vučkič, 11. 10. 2017, 08:39
Gradivo za vstopni kolokvij vaje Vnetje 12.10.2017

Sergej Pirkmajer, 28. 11. 2017, 16:23
Rezultati izstopnega kolokvija

Mateja Drolec Novak, 19. 12. 2017, 15:39
Rezultati kolokvija Bronhokonstrikcija

Mateja Drolec Novak, 9. 1. 2018, 15:00
Rezultati Pregledne vaje I (DM) - 8. 1. 2018

Feri - Ferida Vučkič, 12. 2. 2018, 12:50
Spomladanski semester 2017/18: Teme za DM3 pregledno vajo II

Feri - Ferida Vučkič, 14. 2. 2018, 11:21
DM3 REŽIM ŠTUDIJA OBVEZNI PAFI poglavja novi ucbenik

Sergej Pirkmajer, 23. 2. 2018, 07:56
Urnik spomladanski semester 2018

Mateja Drolec Novak, 27. 3. 2018, 15:08
Rezultati kolokvija Krvavitev

Mateja Drolec Novak, 24. 4. 2018, 15:49
Rezultati kolokvija iz vaje Bolečina

Mateja Drolec Novak, 16. 5. 2018, 09:20
Rezultati Pregledne vaje II DM 14. 5. 2018


Obvestila o izpitih

Mateja Drolec Novak, 20. 10. 2017, 15:04
IZPITNI ROKI PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE 2017-18 ZA ŠTUDENTE DM3

Sergej Pirkmajer, 7. 9. 2018, 15:07
Seznam prijavljenih na izpit, dne 11. IX: 2018

Sergej Pirkmajer, 11. 9. 2018, 16:52
Rezultati pisnega izpita in razpored za ustne izpite