predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
patološka fiziologija | patofiziološki temelji kritičnih bolezenskih stanj | motnje presnove | novi pristopi, poglabljanje in povezovanje | biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo | napredna celična zdravila  

 

Študijski program Medicina, predmet Patološka fiziologija

Predmet Patološka fiziologija pri študiju medicine predstavlja most, ki povezuje predklinične predmete (biofizika, biologija celice, biokemija, fiziologija) s kliničnimi predmeti, kot so interna medicina, nevrologija, kirurgija. Skladno s tem se nahaja približno na sredini študija v tretjem letniku. Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov. Pouk predmeta se močno naslanja na pridobljeno znanje temeljnih predkliničnih predmetov in zahteva od študentov primerno stopnjo obvladovanja in uporabe tega znanja. Predvsem s problemsko naravnanimi oblikami pouka pa naš predmet v omejenem obsegu posega tudi v klinična področja in tako ustvarja temelj za stopnjevito in povezano naraščanje znanja in usposobljenosti študentov med študijem medicine.

Ob predavanjih, ki sistematično predstavijo posamezne teme, je težišče pouka na aktivnih oblikah študija in delu v majhnih skupinah pri seminarjih in vajah, kar zahteva individualno sodelovanje študentov in intenzivne interakcije z učitelji in asistenti pri pouku. V okviru temeljnega pouka imajo študenti medicine v tretjem letniku 60 ur predavanj, 60 ur seminarjev in 60 ur vaj. Seminarji so organizirani kot problemsko naravnan pouk. Pod vodstvom mentorja jih pripravljajo študenti v skupinah po 5-10 študentov. Vodja seminarja pripravi učno gradivo in "papirnate" bolnike s področja seminarja in skupaj s študenti na več učnih sestankih pripravi predstavitev seminarja, v kateri se, gledano skozi oči bolnikovega zdravnika, vsem študentom predstavi znanje, ki je potrebno za razumevanje vzrokov in mehanizmov bolnikove bolezni. Vaje potekajo v skupinah od 10-15 študentov. Tema posamezne vaje zadeva patofiziološke temelje pomembnega patološkega stanja pri človeku. Uvede jo poskus na poskusni živali, računalniška simulacija ali kar preprost nenevaren "poskus" na samih študentih. Študenti najprej obdelajo rezultate teh poskusov, nato sledi obširna in poglobljena razprava, najprej o samem poskusu nato pa o uporabi teh spoznanj pri razlagi patofizioloških mehanizmov bolezenskih procesov pri človeku, ki so tematika vaje. Razpravljamo z vsakim študentom posebej, tak pristop seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov na vajo, čemur služijo navodila za vajo, za preverjanje pa kratek kolokvij na začetku vaje. Med letom izvajamo več oblik sprotnega preverjanja znanja s pisnimi kolokviji, iz katerih študenti vse leto zbirajo točke. Študenti morajo za pridobitev frekvence in pripustitev k izpitu zbrati določeno najmanjšo vsoto točk, najboljše nagradimo z oprostitvijo od pisnega dela izpita. V okviru predmeta poteka tudi izbirni pouk, ki je namenjen poglabljanju znanja na izbranih področjih in je organiziran podobno kot vaje, torej kot aktivni pouk v majhnih skupinah.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, katerega program temelji na dolgi in samosvoji tradiciji pedagoškega dela na našem inštitutu, ki jo je zasnoval prvi predstojnik inštituta akad.prof.dr. Andrej O. Župančič, so sodelavci inštituta že pred mnogimi leti izdali učbenik Izbrana poglavja iz patološke fiziologije in Navodila za vaje. Učbenik redno posodabljamo in dopolnjujemo ter predstavlja skupaj z zapiski predavanj in seminarskim gradivom temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (30 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov) in usten.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:39
Telefonski imenik in mail zaposlenih

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:05
M3-ANGL Course description rules COMPULSORY PATHOPHYSIOLOGY 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:06
M3-ANGL Course description rules ELECTIVE PATHOPHYSIOLOGY - NEW APPROACHES, BROADENING AND INTERCONNECTING 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 15. 9. 2017, 12:10
M4-6 SLO Režim študija IZBIRNI RAZISKOVALNI ZA PRESERNOVO NAGRADO ALI PRIZNANJE 2017-18

Feri - Ferida Vučkič, 28. 9. 2017, 12:07
URNIK - MEDICINA ZIMSKI SEMESTER 2017-2018

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 09:52
PONAVLJALNI KOLOKVIJ IZ VAJ!

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 11:39
M3 seznam tem za seminarje Pafi v zimskem semestru 2017.pdf

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 12:51
Seznam študentov za vaje 3. letnik_2.10.2017 M sk.pdf

Feri - Ferida Vučkič, 2. 10. 2017, 13:23
M3-SLO Režim študija IZBIRNI PATOFIZIOLOGIJA - NOVI PRISTOPI, POGLABLJANJE IN POVEZOVANJE 3M 2017-18.pdf

Feri - Ferida Vučkič, 11. 10. 2017, 08:37
Gradivo za vstopni kolokvij vaje Hipotermija 13.10.2017

Feri - Ferida Vučkič, 11. 10. 2017, 14:27
PRODAJA UČBENIKOV ZA PREDMET PATOFIZIOLOGIJA

Mateja Drolec Novak, 20. 10. 2017, 11:46
Teme za M3 Pregledno vajo I, dne 8-1-2018

Mateja Drolec Novak, 7. 11. 2017, 19:43
Rezultati kolokvija iz vaje Hipotermija - 06. 11. 2017

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 24. 11. 2017, 15:12
Seznam študentov EMŠ MEDICINE, ki so prijavljeni na novembrski izpitni rok iz Patološke fiziologije v

Sergej Pirkmajer, 28. 11. 2017, 16:23
Rezultati izstopnega kolokvija

Feri - Ferida Vučkič, 29. 11. 2017, 11:56
REŽIM ŠTUDIJA M3 OBVEZNI 2017/2018

Mateja Drolec Novak, 19. 12. 2017, 15:38
Rezultati kolokvija Bronhokonstrikcija

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 20. 12. 2017, 08:00
Teme Motnje presnove Ca in fosfatov ne bo na Pregledni vaji I dne 8-1-2018; namesto omenjene teme bosta dve vprašnji iz ene od ostalih devetih tem!

Mateja Drolec Novak, 9. 1. 2018, 14:58
Rezultati Pregledne vaje I - 8. 1. 2018


Obvestila o izpitih

Feri - Ferida Vučkič, 6. 10. 2017, 12:57
RAZPORED ŠTUDENTOV M kolokviji predavalnice 2017-18

Mateja Drolec Novak, 20. 10. 2017, 15:03
IZPITNI ROKI PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE 2017-18 ZA ŠTUDENTE M3

Nujno obvestilo Feri - Ferida Vučkič, 29. 11. 2017, 13:21
Rezultati pisnega dela izpita 28.11.2017