predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij  

 

Študijski program Farmacija, predmet Patološka fiziologija

Patološka fiziologija se ukvarja z mehanizmi, ki povzročajo bolezenska stanja. V procesu študija farmacije povezuje temeljne predmete, pri katerih študent spoznava zgradbo in način delovanja normalnega človeškega organizma na eni s strokovnimi farmacevtskimi predmeti na drugi strani. Je nekakšen most prek katerega preide študent od poznavanja delovanja organizma k razumevanju zdravljenja bolezni. Tako je poudarek pri pouku patološke fiziologije v razlaganju in razumevanju mehanizmov, ki pripeljejo do bolezenskih stanj, ki jih študent pozneje srečuje pri strokovnih farmacevtskih predmetih.

Temeljni smoter predmeta je posredovati študentu znanje in sposobnosti za razumevanje vzrokov (etiologija) in mehanizmov (patogeneza) nastanka in razvoja različnih patoloških procesov in bolezni ter tako predstaviti spremenjeno delovanje človeškega organizma v primeru bolezni. Naziv predmeta je potrebno razumeti širše, saj vključuje tudi biokemične temelje bolezenskih procesov.

Ob predavanjih, ki sistematično predstavijo posamezne teme, imamo pri pouku tudi seminarje. V okviru temeljnega pouka imajo študenti farmacije v tretjem letniku 60 ur predavanj in 15 ur seminarjev. Seminarji so organizirani kot oblika pouka, ki omogoča razpravljanje učitelja z vsakim študentom posebej, tak pristop pa seveda zahteva ustrezno pripravljenost študentov, čemur služijo navodila za vsak seminar posebej. Med letom izvajamo sprotno preverjanje znanja v obliki dveh seminarskih vaj, iz katerih študenti zbirajo točke. Študenti, ki od 20 možnih točk dosežejo 16 točk, so pri prvem opravljanju izpita oproščeni pisnega dela izpita.

Da bi študentom olajšali študij našega predmeta, katerega program temelji na dolgi in samosvoji tradiciji pedagoškega dela na našem inštitutu, ki jo je zasnoval prvi predstojnik inštituta akad.prof.dr. Andrej O. Župančič, so sodelavci inštituta že pred mnogimi leti izdali učbenik "Izbrana poglavja iz patološke fiziologije". Učbenik redno posodabljamo in dopolnjujemo ter predstavlja skupaj z zapiski predavanj in seminarskim gradivom temeljno učno gradivo za izpit. Izpit je pisen (20 testnih vprašanj z možnostjo več pravilnih odgovorov) in usten.


Obvestila o izpitih

Sergej Pirkmajer, 29. 8. 2017, 18:55
Rezultati pisnega izpita in razpored za ustne izpite (rok 29. VIII. 2017)