predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
splošna fiziologija | biokemija bolezni človeka | nevrokemija  

 

Študijski program Biokemija, predmet Splošna fiziologija

Šifra: 30-0188
Nosilec predmeta: prof. dr. Robert Zorec
Število kreditnih točk (ECTS): 7,5
Obseg ur: 90; predavanja 60, vaje in seminarji 30
Univerzitetni študijski program Biokemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo

Študij Splošne fiziologije je na UL prvič stekel leta 2000. To je v letu, ko je bilo objavljeno zaporedje človeškega genoma in nastopilo je t.i. postgenomsko obdobe, obdobje, ko je cilj znanosti odkriti fiziološko vlogo vsakega od znanih genov. Produkti genov - beljakovine (teh je lahko več kot genov samih), sodelujejo v prepletenih procesih v organizmih. Fiziologija in še posebej molekulska celična fiziologija, ki se ukvarja s študijem posamezne celice, ima v tem postgenomskem obdobju osrednjo vlogo. Poseben izziv je, kako znanje, pridobljeno na ravni molekul in celic, integrirati v razumevanje integrativnih homeostatičnih mehanizmov na ravni organov, sistemov in organizmov. Na posvetovanju mednarodnega združenja fiziologov v St. Petersburgu l. 1997 (IUPS-International Union of Physiological Societies) so novo usmeritev fiziologije imenovali fiziomoka (angl. Physiomics).

Pri predmetu Splošna fiziologija študent spozna 1) temelje fizioloških procesov metazojskih evkariontov s poudarkom predstavitve integrativnih mehanizmov. Pridobljeno znanje mu omogoča razumevanje temeljnih življenjskih procesov na ravni molekularnih funkcionalnih modulov v celici, na ravni delovanja posamezne celice, na ravni tkiv, organov in na sistemski ravni organizma. 2) Spozna tudi načela in nekatere tehnologije meritev fizioloških količin, ki prispevajo k homeostazi v organizmu.

Predavanja obravnavajo fiziologijo od molekulskega in celičnega nivoja do povezane vloge organov v sistemu. Študenti spoznajo mehanizme homeostaze, zgodovinski vidik fiziologije, temelje transportnih mehanizmov na ravni celice in sistema, nato pa sistematično še mehanizme, ki prispevajo k homeostazi fizioloških količin.

Na vajah se študenti seznanijo s fiziološkimi meritvami nekaterih fizioloških količin in pojavov (transmembranska napetost, akcijski potencial, krvni tlak, kontrakcija mišic, ....) hkrati spoznajo nekatere metode pri fiziološkem raziskovalnem delu. Ker namen vaj pri predmetu Splošna fiziologija za Univerzitetni študijski program Biokemija ni pridobivanje veščin pri delu z živimi organizmi, niti pridobivanju novih znanstvenih podatkov, vse vaje potekajo brez žrtvovanja poskusnih živali. Pri vajah uporabljamo štiri metode, ki so alternativa delu s poskusnimi živalmi. Prva alternativa je delo na rastlinah. Druga alternativa je samostojno delo z računalniško simulacijo poskusov na živalih. Tretja alternativa so posnetki poskusov na živalih, četrta alternativa pa so preproste neinvazivne fiziološke meritve na človeku.

Študenti opravljajo pisni kolokvij, ki je namenjen preverjanju znanja, pridobljenega na vajah. Za študij in pripravo na vaje je na voljo druga izdaja učbenika "Fiziomika - izbrane vaje iz celične in splošne fiziologije" avtorji Helena Chowdhury, Marko Kreft in Robert Zorec. Po uspešno opravljenem kolokviju študenti opravljajo še izpit.


Obvestila o pouku

Feri - Ferida Vučkič, 9. 9. 2016, 10:44
Telefonski imenik in mail zaposlenih