predstavitev | pouk | raziskovanje | novice | povezave
medicina | dentalna medicina | farmacija | EMŠ farmacija | biokemija | programi ZF | podiplomski študij
splošna fiziologija | biokemija bolezni človeka | nevrokemija  

 

Študijski program Biokemija, predmet Nevrokemija

Nevrokemija je izbirni študij za tiste študente biokemije, ki jih zanima medicina in v okviru le-te še posebej biokemične osnove delovanja živčevja. Čeravno je poudarek na molekularnih mehanizmih tega delovanja, se predmet loteva naslovne tematike tudi z medicinskega, natančneje s patofiziološkega stališča. Slušatelj naj bi tako dobil svojemu predznanju primeren vpogled v strukturo in delovanje sistemov, ki so v človeškem organizmu odgovorni za zaznavanje zunanjih dražljajev, gibanje in kognitivne funkcije. Seznanil naj bi se tudi z nekaterimi pogostejšimi bolezenskimi okvarami teh sistemov in z molekularnimi mehanizmi teh okvar. Pri izvajanju predmeta upoštevamo predznanje, ki ga študent pridobi predvsem pri naslednjih predmetih študijskega programa biokemija: Biokemija, Biologija celice, Encimatika, Molekularna genetika in Splošna fiziologija. Gre predvsem za tista znanja iz teh predmetov, ki so ožje povezana z nevrobiologijo in nevrofiziologijo.

Snov v obsegu 60 ur podamo predvsem v obliki individualnega dela, kjer posamezni študenti obdelajo določeno snov in jo nato, pod mentorstvom učitelja, predstavijo v pisni in ustni obliki svojim kolegom. Del pouka poteka tudi v obliki predavanj, katerih spisek dobijo študenti na začetku pouka. Preverjanje znanja poteka kot zagovor pisnega izdelka, ki ga pripravi vsak študent posebej in kot ustni izpit iz prej dogovorjenih tem, ki so predstavljene v osnovnih učbenikih.

OSNOVNA UČBENIKA:

1. Siegel GJ, Albers RW, Brady ST, Price DL, ur.: Basic Neurochemistry, 7th Edition, Academic Press, Amsterdam, 2006.

2. Več avtorjev: Izbrana poglavja iz patološke fiziologije, 9. izdaja, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, 2001.